"Essense of Ninjutsu" by Dr. Masaaki Hatsumi

"Essense of Ninjutsu" by Dr. Masaaki Hatsumi